കുഞ്ഞിപ്പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കും വഴി

കുഞ്ഞിന്റെ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ; ഓരോ അമ്മമാരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എന്നാല് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യത്തില് കാണിക്കുന്ന അശ്രദ്ധ പോലും പലപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം പ്രതിസന്ധിയില്  ആക്കുന്നു. എനനാല്  ഇനി ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്  ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്  ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും പല വിധത്തില് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ് നങ്ങള്  കൂടുതല്  ഉണ്ടാവുന്നത്.മധുരം കൂടുതല്  കഴിക്കാന്  ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുട്ടികള്  ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം പലപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പല്ലിന് പോട് വരാനും പല്ലില് അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ് നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാര് ക്ക് പല തരത്തിലാണ് താഴെ പറയുന്ന ടിപ് സുകള്  ബാധിക്കുന്നത്.കുഞ്ഞിന്റെ ദന്തസംരക്ഷണത്തില്  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്  ചില്ലറയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം…

Read More